Nghiệp vụ Văn thư

  • Quản lý và sử dụng con dấu [29-03-2017]

    Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được quy định tại Điều 25, 26 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

  • Công tác quản lý văn bản [15-03-2017]

    Công tác quản lý văn bản là một trong bốn mặt hoạt động của công tác văn thư cơ quan. Quản lý văn bản là việc tổ chức thực hiện quản lý hệ thống văn bản đến và văn bản đi của cơ quan theo nguyên tắc và trình tự nhất định.

  • Lập hồ sơ và giao nộp tài liệu lưu trữ cơ quan [05-08-2016]

    Việc lập hồ sơ hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan được thực hiện theo quy định thống nhất tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV.