Nội dung giới thiệu

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

        Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Chi cục) là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của Thành phố; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của Thành phố và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

        a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ sau đây:

        - Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

       - Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

       - Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử Thành phố, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định của pháp luật;

      - Thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định của pháp luật;

      - Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;

      - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

      - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

      - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

     - Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     b) Trực tiếp quản lý hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử; chỉ đạo, tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của Thành phố:

     - Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Thành phố;

     - Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

     - Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật;

     - Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     c) Quản lý tài chính, tài sản Chi cục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ quy định./.

  Ban Biên tập