Chi tiết tin

 • Thông báo phân công trách nhiệm Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 [07-06-2017]

  Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chi bộ ban hành Thông báo số 02-TB/CBCCVTLT về phân công trách nhiệm trong Chi ủy Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

  Theo đó, Thông báo phân công trách nhiệm các thành viên Chi ủy Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2017 - 2020 có các nội dung chủ yếu như sau:

  1. Đ/c Huỳnh Văn Phùng, Bí thư Chi bộ

  - Phụ trách chung về các hoạt động của Chi bộ.

  - Chịu trách nhiệm các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác tổ chức; tư tưởng; xây dựng và phát triển Đảng; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Chi bộ; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư.

  2. Đ/c Mai Thanh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ

  - Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mặt hoạt động: công tác tuyên giáo của Chi bộ; phụ trách hoạt động của đoàn viên thanh niên.

  - Chịu trách nhiệm các mặt công tác:

  + Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  + Công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, quần chúng; công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên thuộc đơn vị Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chi ủy viên

  - Phụ trách công tác Đảng vụ (công tác văn thư, lưu trữ) Chi bộ, làm Thư ký Chi ủy và thu nộp đảng phí Chi bộ.

  - Chịu trách nhiệm các mặt công tác:

  + Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ.

  + Công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, quần chúng; công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên thuộc đơn vị Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ.

  + Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên Chi bộ.

  + Theo dõi đảng viên Chi bộ trong việc thực hiện các Quy định: về những điều Đảng viên không được làm; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

  4. Đ/c Vũ Văn Huy, Chi ủy viên

  - Phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt hoạt động: công tác tuyên giáo; công tác xây dựng cơ quan; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đảng viên, công chức, viên chức của Chi bộ.

  - Chịu trách nhiệm các mặt công tác:

  + Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  + Công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, quần chúng; công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên thuộc đơn vị Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  5. Đ/c Lê Hồng Thanh, Chi ủy viên

  - Chỉ đạo và theo dõi hoạt động Công đoàn cơ quan; làm Thư ký Chi bộ; phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo của Chi bộ.

  - Chịu trách nhiệm các mặt công tác:

  + Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

  + Phối hợp thực hiện: nhiệm vụ chính trị của đơn vị Trung tâm Lưu trữ lịch sử; công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, quần chúng; công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên thuộc đơn vị Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo đến các đ/c trong Chi ủy và Đảng viên để tổ chức thực hiện./.

  HT

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 15034