Chi tiết tin

 • Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 [29-11-2021]

  Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành Quyết định số 06/QĐ-HĐTD về ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021.

  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức;

  Căn cứ Kế hoạch số 3439/KH-SNV ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố;

  Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CCVTLT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021;

  Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức.                      

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nay ban hành theo Quyết định này Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn tất việc phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021.

  Điều 3. Hội đồng xét tuyển viên chức, thành viên Ban Coi thi, Ban Kiểm tra, sát hạch viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 và các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2451