Chi tiết tin

 • Phúc đáp Ban Quản lý Khu Nam về cấp số, đóng dấu phát hành văn bản của Tổ Công tác liên ngành [05-01-2022]

  Ngày 05 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 23/SNV-CCVTLT về việc cấp số, đóng dấu phát hành văn bản của Tổ Công tác liên ngành.

  Công văn phúc đáp có nội dung:

  Phúc đáp Công văn số 1004/BQLKN-VP ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ban Quản lý Khu Nam về việc đăng ký số, đóng dấu phát hành văn bản của Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các dự án tại Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  Căn cứ điểm a, khoản 3, Mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định: “… Trường hợp các Hội đồng, Ban, Tổ của cơ quan, tổ chức  được ghi là “cơ quan ban hành văn bản” và được sử dụng con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức để ban hành văn bản thì phải lấy hệ thống số riêng”.

  Tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có quy định: “Tổ chức phối hợp liên ngành chỉ sử dụng bộ máy, nhân sự đang phụ trách và con dấu của cơ quan, đơn vị được giao làm nhiệm vụ Thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành khi có quy định của cấp có thẩm quyền...”. Tuy nhiên tại quyết định thành lập của từng Tổ Công tác liên ngành cần phải quy định cụ thể được sử dụng con dấu của cơ quan thường trực (ghi rõ tên cơ quan).

  Trường hợp Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các dự án tại Khu Đô thị mới Nam Thành phố chưa quy định cụ thể sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu Nam để đóng dấu phát hành văn bản của Tổ Công tác liên ngành, Ban Quản lý Khu Nam có thể đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản cho phép sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu Nam để đóng dấu phát hành văn bản của Tổ Công tác liên ngành.

  Sở Nội vụ phúc đáp đến Ban Quản lý Khu Nam được biết và thực hiện./.

  Công văn số 23/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 1159

Tin khác