Chi tiết tin

  • CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 [24-04-2024]

    Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-CCVTLT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Theo đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Chi cục (theo các biểu đính kèm).

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổng TTĐT Chi cục thực hiện việc công khai trên trang tin điện tử Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh.

    Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị liên quan, phụ trách kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    Chi tiết xem tại đây  01.0 QD04 cong khai du toan 2024_signed.pdf

Lượt xem: 1025