Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 224/KH-CCVTLT

    V/v tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, giao nộp hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 224_KH-CCVTLT.signed_QhVsRa7w.pdf

Tin khác