Chi tiết tin

 • Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh lý hoặc nguyên nhân chưa sử dụng kinh phí chỉnh lý tài liệu [18-01-2021]

  Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 16/CCVTLT-QL gửi các cơ quan thực hiện chỉnh lý tài liệu theo Đề án đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chỉnh lý hoặc nguyên nhân chưa sử dụng kinh phí chỉnh lý tài liệu.

  Công văn có nội dung:

  Thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo (theo Đề cương đính kèm) như sau:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng.

  2. Trường hợp các cơ quan được bố trí dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2018, 2019, 2020 đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, cần đề xuất chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước thì cần báo cáo nguyên nhân chưa sử dụng được trong năm 2018, 2019, 2020.

  Đề nghị các cơ quan khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện hoặc nguyên nhân chưa sử dụng được kinh phí chỉnh lý tài liệu, gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 29 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu Sở Nội vụ trình thẩm định và phê duyệt./.

  Công văn số 16/CCVTLT-QL

  Đề cương Báo cáo (file word)

Lượt xem: 2707

Tin khác