Chi tiết tin

 • Bổ sung Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ [25-08-2016]

  Theo đề nghị của BCH Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục, Công đoàn Sở Nội vụ quyết định công nhận bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ Nhiệm kỳ 2012 - 2017

     Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Công đoàn Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-CĐSNV về công nhận bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó:

     1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ủy viên BCH, giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố;

     2. Bà Phạm Huy Thấm, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ giữ nhiệm vụ Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố;

     Các Ủy viên BCH thực hiện nhiệm vụ được phân công và theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

     Như vậy, sau kiện toàn, ngoài 02 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục mới được chỉ định, bổ sung, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành còn có ông Lê Hồng Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công  đoàn Sở Nội vụ, giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ./.

  Ban Biên tập

   

Lượt xem: 1193