Chi tiết tin

 • Giới thiệu tài liệu tham khảo về công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn [13-10-2020]

  Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Công văn số 209/CCVTLT-QL về giới thiệu tài liệu tham khảo về công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  Nhàm giúp Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu tài liệu tham khảo để xây dựng, ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu và xây dựng Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ khi chỉnh lý tài liệu như sau:

  1. Tài liệu tham khảo 1: về xây dựng, ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

  2. Tài liệu tham khảo 2: về xây dựng Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ khi chỉnh lý tài liệu của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để tham khảo và thực hiện./.

  Công văn số 209/CCVTLT-QL

Lượt xem: 3098

Tin khác