Chi tiết tin

 • Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ [22-08-2022]

  Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 2835/UBND-VX gửi Bộ Nội vụ về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ (theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2948/BNV-TCBC ngày 29 tháng 6 năm 2022).

  Công văn góp ý có nội dung chủ yếu:

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Thông tư, ngoài ra có một số ý kiến góp ý như sau:

  1. Tại Điều 2 dự thảo Thông tư, đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng: Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, lĩnh vực hoạt động lưu trữ (lưu trữ chuyên ngành).

  2. Tại điểm 5.1 các Phụ lục Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm kèm dự thảo Thông tư: Đối với yêu cầu bồi dưỡng, chứng chỉ: đề nghị không quy định chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ được cấp trong thời gian tối đa là 12 tháng kể từ khi bổ nhiệm đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác ngành Lưu trữ học.

  3. Đề nghị có quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Lượt xem: 1940

Tin khác