Chi tiết tin

 • Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2021 [13-07-2021]

  Ngày 13/7/2021, Sở Nội vụ phát hành Kế hoạch số 2386/KH-SNV về tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2021.

  Về nội dung tổ chức các lớp như sau:

  1. Đối tượng tập huấn

  Cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn; người lao động trong doanh nghiệp, Hội đặc thù phụ trách văn thư, lưu trữ.

  2. Nội dung, thời lượng chương trình

  2.1. Lớp tập huấn lập hồ sơ công việc

  a) Nội dung bồi dưỡng:

  - Phương pháp lập hồ sơ

  - Trách nhiệm lập hồ sơ

  - Nguyên tắc quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  - Lập Mục lục hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  - Hướng dẫn thực hành lập hồ sơ.

  b) Thời lượng chương trình: 01 ngày

  2.2. Lớp cập nhật quy trình mới về công tác văn thư, lưu trữ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

  a) Nội dung bồi dưỡng: cập nhật các nội dung mới trong công tác văn thư về công tác soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý văn bản và các nội dung khác của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  b) Thời lượng chương trình: 01 ngày

  2.3. Lớp quản lý văn bản, tài liệu điện tử

  a) Nội dung bồi dưỡng: Quản lý văn bản điện tử (soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản điện tử)

  b) Thời lượng chương trình: 01 ngày

  2.4. Lớp quản lý, kiểm tra chất lượng chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  a) Nội dung bồi dưỡng:

  - Hướng dẫn kiểm tra chất lượng chỉnh lý, tài liệu lưu trữ đối với khối tài liệu đưa ra chỉnh lý tại cơ quan, tổ chức theo nội dung tại Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục  Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

  - Kết quả kiểm tra chỉnh lý tài liệu lưu trữ phải đạt nội dung các yêu cầu theo quy định.

  b) Thời lượng chương trình: 01 ngày

  3. Thời gian, địa điểm, đăng ký

  3.1. Thời gian: Dự kiến tổ chức khai giảng vào tháng 8 năm 2021, trong giờ hành chính. Ghi chú: Thời gian khai giảng thực tế tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19.

  3.2. Địa điểm: Các cơ quan, đơn vị triển khai cho học viên đăng ký địa điểm tổ chức tại quận, huyện, thành phố có nguyện vọng tham dự. Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Sở Nội vụ sẽ tổ chức tại các địa điểm có số lượng học viên đăng ký đông.

  3.3. Đăng ký, số lượng

  Danh sách được lập theo biểu mẫu đính kèm xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28 tháng 7 năm 2021 (gửi kèm tập tin theo địa chỉ email: ptttrang.snv@tphcm.gov.vn).

  Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu của cơ quan, đơn vị lập danh sách học viên tham dự (xếp theo thứ tự ưu tiên) gửi về Sở Nội vụ. Trên cơ sở nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo, Sở Nội vụ sẽ thông báo danh sách học viên chính thức tham dự khóa học.

  4. Kinh phí

  Theo Điều 2 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

  4.1. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được đảm bảo từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố.

  4.2. Viên chức, người lao động được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị, đóng góp của người học và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

  Các thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ, điện thoại số 028.38.293.291./.        

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3202

Tin khác