Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ để bảo quản tài liệu tại UBND phường, xã, thị trấn [31-08-2016]

  Thực hiện Công văn số 3626/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, ngày 30 tháng 8 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 3066/SNV-CCVTLT gửi đến UBND quận, huyện đề nghị chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện bố trí Kho Lưu trữ

  Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ để bảo quản tài liệu tại UBND phường, xã, thị trấn như sau:

  - Tủy theo điều kiện cụ thể và diện tích trụ sở, UBND phường, xã, thị trấn cần chủ động xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ cơ quan để thu thập và bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

  - Kho bảo quản tài liệu phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu.

  - Đầu tư, mua sắm trang thiết bị bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ.

  - Định kỳ thực hiện chế độ vệ sinh kho tàng và các sử dụng các biện pháp bảo quản tài liệu.

  Trước đó, liên quan đến công tác xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ, Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn số 232/HD-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2016./.   

   

Lượt xem: 5243

Tin khác