Chi tiết tin

 • Thành lập Tổ Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn TP. HCM [11-06-2021]

  Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn Thành phố.

  1. Tổ Công tác chỉ đạo gồm các thành viên có tên sau:

  - Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ trưởng;

  - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó;

  - Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

  - Ông Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thành viên;

  - Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

  - Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

  - Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên.

  - Ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, Thành viên.

  2. Tổ Công tác có Tổ Chuyên viên giúp việc do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập trên cơ sở huy động cán bộ, công chức từ các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Các thành viên Tổ Công tác có Tổ Chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên do Tổ trưởng Tổ Công tác phân công.

  - Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác và Tổ Chuyên viên giúp việc được ngân sách cấp về Chi cục Văn thư - Lưu trữ và sử dụng theo quy định hiện hành.

  3. Nhiệm vụ của Tổ Công tác:

  - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” và Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố.

  - Tổ Công tác có trách nhiệm tổ chức, phân công cho từng thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thep dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 458/QĐ-TTg và Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  - Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg và Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  - Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, đánh giá và xác định chỉ tiêu, biện pháp thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg.

  4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đổi tên, kiện toàn Tổ Công tác chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố. Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

  Quyết định số 2051/QĐ-UBND

            NH

Lượt xem: 2056

Tin khác