Chi tiết tin

 • Triển khai thực hiện Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử [01-12-2021]

  Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 5283/SNV-CCVTLT về việc triển khai thực hiện Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

  Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5614/BNV-VTLTNN về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

  Theo đó, công tác lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử có các nội dung chủ yếu như sau:

  - Yêu cầu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử;

  - Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử;

  - Trách nhiệm lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan;

  - Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử;

  - Kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính điện tử.

  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử tại cơ quan, tổ chức mình và các cơ quan trực thuộc (nếu có) theo hướng dẫn tại Công văn số 5614/BNV-VTLTNN (kèm theo Công văn số 5614/BNV-VTLTNN)./.

  Công văn số 5283/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 2048

Tin khác