Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố [23-03-2021]

  Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 748/UBND-VX gửi các cơ quan, tổ chức để chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  Công văn có nội dung:

  Thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Giao Sở Nội vụ

  a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Tổ Công tác chỉ đạo và bộ phận giúp việc thực hiện Đề án “Lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” gồm đại diện các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan để thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  b) Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận các giải pháp thực hiện đối với các cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết, lộ trình và kinh phí theo khoản 2 Mục III của Kế hoạch số 4292/KH-UBND trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  d) Hướng dẫn việc xác định giá trị tài liệu và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu thuộc diện số hóa; phối hợp hướng dẫn, tập huấn việc sử dụng hệ thống (sau khi hệ thống hoàn thiện); ban hành quy định giao nhận tài liệu lưu trữ điện tử vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  đ) Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện:

  - Rà soát, có ý kiến về Mục lục, khối lượng hồ sơ, tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc diện đưa vào số hóa (tạo lập cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu quy định về tài liệu lưu trữ điện tử) để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử và tổ chức sử dụng tại Lưu trữ cơ quan.

  - Kiểm tra kết quả, chất lượng việc số hóa tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức theo tiêu chuẩn quy định.

  e) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

  a) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo và tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết, lộ trình và kinh phí thực hiện theo khoản 1 Mục III của Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  b) Tổng hợp kinh phí, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt bố trí kinh phí thực hiện tại các cơ quan, tổ chức.

  c) Chủ trì thẩm định, phê duyệt kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

  d) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, trao đổi, thảo luận các giải pháp đối với các cơ quan, tổ chức tại Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND nhằm giải đáp các thắc mắc về kỹ thuật, kinh phí thực hiện của  các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

  đ) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, tập huấn việc sử dụng hệ thống (sau khi hệ thống hoàn thiện).

  3. Giao Sở Tài chính

  Tổ chức thực hiện nội dung nhiệm vụ theo khoản 3 Mục III của Kế hoạch hoạch số 4292/KH-UBND.

  4. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

  a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nội dung  nhiệm vụ tại khoản 4 Mục III của Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  b) Xây dựng Kế hoạch số hóa, xác định giá trị tài liệu lưu trữ và lập Mục lục khối lượng hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của cơ quan, tổ chức thuộc diện đưa vào số hóa gửi Chi cục Văn thư - Lưu trữ rà soát, có ý kiến trước khi trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt.

  c) Thực hiện báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND gửi Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3023

Tin khác