Chi tiết tin

 • Về báo cáo tiến độ thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ [07-03-2022]

  Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 70/CCVTLT-QL gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

  Thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015 và chuẩn bị Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo (theo Đề cương đính kèm) như sau:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng.

  2. Trường hợp các cơ quan được bố trí dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2022 đến hết năm ngân sách thì cần báo cáo tiến độ thực hiện như tổ chức đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu,...

  Đề nghị các cơ quan khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 18 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp (kèm theo file PDF và file Word)./.

  Công văn số 70/CCVTLT-QL

  Công văn số 70/CCVTLT-QL (đính kèm file word)

Lượt xem: 4459

Tin khác