Chi tiết tin

 • Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ cấp tỉnh, cấp huyện [28-08-2021]

  Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Trong đó, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ cấp tỉnh, cấp huyện được quy định như sau:

  1. Về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của văn thư, lưu trữ nhà nước cấp tỉnh quy định tại  Khoản 14, Điều 2:

  “14. Về văn thư, lưu trữ nhà nước:

  a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh;

  b) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mang tài liệu ra khỏi Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh để sử dụng trong nước;

  c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật: Phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; thành lập Hội đồng thẩm tra, xác định giá trị tài liệu; quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ và chứng chỉ hành nghề lưu trữ trên địa bàn;

  d) Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của địa phương theo quy định của pháp luật: Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ, bảo quản, bảo hiểm tài liệu; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tài liệu; tổ chức giải mật tài liệu; công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ khai thác sử dụng tài liệu; thực hiện cung cấp dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ”.

  2. Về tổ chức bộ máy các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ được quy định tại Điều 3:

  “Điều 3. Chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ

  1. Việc thành lập chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ phải phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP).

  a) Trường hợp thành lập Chi cục Văn thư - Lrru trữ trực thuộc Sở Nội vụ thì thực hiện sắp xếp các tổ chức cấp phòng của Chi cục theo đúng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP);

  b) Trường hợp thành lập Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ thì thực hiện sắp xếp các tổ chức cấp phòng thuộc Ban theo đúng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP;

  c) Trường hợp thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ thì thực hiện sắp xếp các tổ chức cấp phòng thuộc Ban theo đúng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

  2. Trường hợp không thành lập chi cục và tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ (do không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập hoặc đủ tiêu chí nhưng không thành lập) thì Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

  a) Tổ chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở đáp ứng đủ tiêu chí thành lập phòng theo quy định của pháp luật hoặc giao một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực đó;

  b) Tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP”.

  3. Về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của văn thư, lưu trữ nhà nước cấp huyện quy định tại khoản 13, Điều 5:

  “13. Về văn thư, lưu trữ nhà nước:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương”.

  4. Hiệu lực thi hành của Thông tư quy định tại Điều 7

  - Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

  - Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  - Bãi bỏ Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3835

Tin khác