Chi tiết tin

 • Về kinh phí, thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố [07-04-2021]

  Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 891/SNV-CCVTLT phúc đáp Sở Giao thông vận tải về việc đề xuất kinh phí, thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  Công văn có nội dung chính như sau:

  1. Về xác định giá trị, lựa chọn thành phần tài liệu nộp lưu

  a) Hồ sơ, tài liệu có thời gian hình thành trước năm 1975 thuộc Phông Công chánh Đô thành Sài Gòn, cần nộp lưu toàn bộ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  b) Hồ sơ, tài liệu có thời gian hình thành sau năm 1975, cần xác định giá trị và lựa chọn tài liệu, lập Mục lục tài liệu nộp lưu theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

  c) Hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu phải được chỉnh lý hoàn thiện và lập Mục lục theo quy định gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ để thẩm định, phê duyệt theo Quyết định số 2672/QĐ-SNV ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  2. Về chi phí thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu

  Tại điểm m khoản 3 Mục II Phần III Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố giai đoạn 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố, quy định trách nhiệm cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu dự trù kinh phí và tổ chức quyết toán kinh phí thực hiện việc nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử. Theo đó, chi phí thực hiện việc nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử sử dụng từ nguồn kinh phí tự chủ được giao hàng năm của cơ quan./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3039

Tin khác