Chi tiết tin

  • Về thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của Kho Bạc nhà nước Quận 9 [07-10-2016]

    Theo đề nghị của Kho Bạc nhà nước Quận 9 tại Công văn số 114/KBQ9-THHC ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị.

    Ngày 06 tháng 10 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiến hành thẩm định tài liệu hết giá trị tại Kho Lưu trữ Kho Bạc nhà nước Quận 9, đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, Quận 9. Theo đó, số lượng hồ sơ, tài liệu đề nghị thẩm định của Kho Bạc nhà nước Quận 9 là chứng từ, các bảng đối chiếu số liệu, sổ chi tiết, bảng kê tiền và sổ nghiệp vụ phát sinh trong quá trình giao dịch của công tác kế toán ngân sách, kho quỹ, thời gian tài liệu từ năm 1997 đến năm 2013.

    Căn cứ Điều 18 và 28 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Quyết định số 768/QĐ-KBNN ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Kho Bạc nhà nước về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của hệ thống Kho Bạc nhà nước. Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định để trình Sở Nội vụ xem xét theo thẩm quyền./.

Lượt xem: 5644

Tin khác