Chi tiết tin

 • Về thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2022 [24-02-2022]

  Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 760/SNV-CCVLTL về việc thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2022.

  Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022;

  Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch và quy trình, thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử:

  - Kế hoạch số 1419/KH-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ về thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022.

  - Quy trình thẩm định, phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành kèm theo Quyết định số 2672/QĐ-SNV ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ.

  - Quy trình giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành kèm theo Quyết định số 2765/QĐ-SNV ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Sở Nội vụ.

  - Trước đó, ngày 25 tháng 3 năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 991/HD-SNV về một số nội dung về công tác chuẩn bị thực hiện lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

   Nhằm xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu đạt hiệu quả; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố (Phụ lục kèm theo) báo cáo công tác xác định giá trị, lựa chọn hồ sơ, tài liệu nộp lưu và dự kiến thời gian thực hiện giao nộp (Đề cương báo cáo kèm theo), gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 15 tháng 3 năm 2022, để tổng hợp xây dựng Kế hoạch.

  Sau khi ban hành Kế hoạch và xác định các cơ quan, tổ chức giao nộp hồ sơ, tài liệu trong năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp các cơ quan, tổ chức khảo sát, hướng dẫn thực hiện việc phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và thống nhất thời gian giao nộp.

  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm phối hợp thực hiện./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2597

Tin khác