Chi tiết tin

 • Việc quản lý tài liệu lưu trữ khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính [25-01-2021]

  Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 267/SNV-CCVTLT gửi các cơ quan, tổ chức về quản lý tài liệu lưu trữ khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

  Công văn có nội dung:

  Việc quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản tại các doanh nghiệp nhà nước được Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 4197/UBND-VX ngày 05 tháng 8 năm 2016.

  Trường hợp các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 1111/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; các cơ quan, tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy theo các Nghị định của Chính phủ, việc quản lý tài liệu lưu trữ cần thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4197/UBND-VX.

  Sở Nội vụ đề nghị Lãnh đạo sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo thực hiện việc quản lý tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị hành chính có chia tách, sáp nhập và gửi báo cáo kết quả về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) để tổng hợp./.
  Công văn số 267/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 3651

Tin khác