Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ TP. HCM ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ [07-06-2016]

  Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký và ban hành Kế hoạch số 74/KH-SNV về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Kế hoạch có các nội dụng chủ yếu như sau:

  Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký và ban hành Kế hoạch số 74/KH-SNV về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Kế hoạch có các nội dụng chủ yếu như sau:

  Về mục đích yêu cầu:

  - Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV kịp thời đúng tiến độ thời gian quy định và đạt hiệu quả;

  - Nhằm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức quản lý nhà nước về công tác lưu trữ nhất là công tác quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

  - Tăng cường công tác cải cách hành chính nhà nước về cung cấp các dịch vụ công và công tác quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố. Xây dựng quy trình thủ tục về cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động hành nghề dịch vụ lưu trữ;

  - Từng bước đưa công tác quản lý dịch vụ lưu trữ vào nền nếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý dịch vụ lưu trữ đảm bảo việc quản lý, kiểm tra chất lượng của hoạt động chỉnh lý đối với các tổ chức, cá nhân.

  Về nội dung thực hiện, bao gồm phần việc:

  1. Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV:

  a) Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung của Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  b) Tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  c) Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch

  2. Công tác thông tin tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV

  a) Công tác thông tin, tuyên truyền

  - Tổ chức viết tin, bài giới thiệu nội dung của Thông tư số 09/2014/TT-BNVtrên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ:

  - Phát hành công văn đến các cơ quan, tổ chức giới thiệu Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  b) Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV

  3. Tiếp nhận, quản lý phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

  4. Tổ chức tiếp nhận, cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ

  5. Việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố

  6. Chế độ thông tin báo cáo quá trình thực hiện Thông tư./.

Lượt xem: 1466