Chi tiết tin

 • Báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ [29-01-2021]

  Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Báo cáo số 331/BC-SNV về việc tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  Báo cáo có nội dung như sau:

  Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2020 như sau:

  1. Tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

  a) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp: không.

  b) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp lại: không.

  c) Số lượng Chứng chỉ hành nghề thu hồi: không.

  2. Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ

  a) Tên tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ

  Đến nay tổng cộng có 23 tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ. Trong đó, năm 2020 đã tiếp nhận 06 tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ, gồm:

  - Công ty TNHH Công nghệ 24HCV.

  - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phúc Lai.

  - Công ty TNHH Công nghệ Hành chính Kỷ Nguyên Số.

  - Công ty TNHH Dịch vụ Hành chính Hoàng Yến.

  - Công ty TNHH Office Tech.

  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Hoàng Minh.

  b) Tổng số người lao động có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ: 41 người.

  c) Số lượng hợp đồng (theo từng hoạt động dịch vụ được quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Lưu trữ): 43 hợp đồng.

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ chỉnh lý: 38

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ số hóa: 04

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ tư vấn: 0

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ chỉnh lý và số hóa: 01

  d) Chất lượng thực hiện hợp đồng

  - Qua kết quả kiểm tra thực tế công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, các tổ chức cung cấp hoạt động dịch vụ thực hiện chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phương án và kỹ thuật về nghiệp vụ chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu, nhất là việc xác định giá trị tài liệu lưu trữ và lập lại hồ sơ công việc. Một số tổ chức trúng nhiều gói thầu và sang nhượng cho tổ chức khác thực hiện, nên ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng và tiến độ thực hiện.

  - Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ lưu trữ và có văn bản yêu cầu khắc phục các hạn chế, nhằm giúp hoạt động dịch vụ lưu trữ đạt chất lượng, hiệu quả theo quy định.

  3. Tình hình thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  a) Về kiểm tra kết quả, chất lượng dịch vụ chỉnh lý tài liệu

  Năm 2020, thực hiện kiểm tra 19 cuộc.

  b) Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  - Về cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: không.

  - Về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ: không.

  Trên đây là báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020./.

  Báo cáo số 331/BC-SNV

Lượt xem: 1865