Chi tiết tin

 • Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thấm, nứt công trình, trừ mối mọt, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu của UBND quận Bình Tân [29-07-2016]

  Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thấm, nứt công trình, trừ mối mọt, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận năm 2016.

  Theo đó, có 32 cơ quan, đơn vị trực thuộc được kiểm tra.

  Mục đích, yêu cầu: Kiểm tra, hướng dẫn và biện pháp khắc phục đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thấm, nứt công trình, trừ mối mọt, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu đối với từng cơ quan, đơn vị.

  Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành nội quy, quy định, xây dựng phương án về phòng cháy, chữa cháy, phòng trừ mối mọt tại các cơ quan, đơn vị; huấn luyện, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức cách sử dụng các trang thiết bị. Kiểm tra bố trí các trang thiết bị làm việc bảo đảm an toàn về phòng chống cháy, nổ nhất là các thiết bị sử dụng điện. Khắc phục những điểm không an toàn về phòng cháy, chữa cháy; các biện pháp cải tạo, nâng cấp công trình, trụ sở cơ quan, chủ động phòng ngừa, ứng phó cũng như khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

  Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; triển khai thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ và cách bố trí, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

  Kiểm tra những hạn chế, tồn đọng trong năm 2015 theo Báo cáo số 1477/BC-NV ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Phòng Nội vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thấm, nứt công trình, trừ mối mọt, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu.

  Về tổ chức thực hiện: giao Phòng Nội vụ, Phòng cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Lượt xem: 3950

Tin khác