Chi tiết tin

 • UBND quận Gò Vấp chỉ đạo lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố [28-07-2016]

  Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp ban hành Công văn số 1853/UBND-NV ngày 19 tháng 7 năm 2016 về việc thực hiện lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo đó, Công văn số 1853/UBND-NV có các nội dung chủ yếu như sau:

  I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỰA CHỌN, XÁC ĐỊNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH

  1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, phân công, xác định trách nhiệm trong công tác chuẩn bị lựa chọn, xác định tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cụ thể:

  a) Xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn, chỉnh lý, xác định tài liệu để chuẩn bị giao nộp tài liệu.

  b) Rà soát, ban hành điều chỉnh Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

  c) Phân công, bố trí nhân sự để thực hiện thu thập, chỉnh lý, lựa chọn, xác định tài liệu nộp lưu.

  d) Thống kê, lập Mục lục hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn để nộp lưu.

  đ) Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị nộp lưu.

  e) Màu hộp bảo quản hồ sơ, tài liệu

  2. Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân

  a) Bố trí Kho lưu trữ tập trung và thống nhất với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu về loại hình tài liệu, thành phần tài liệu, thời gian tài liệu, số lượng tài liệu và thời gian giao nộp tài liệu để tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố; đồng thời lựa chọn, xác định những tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị giao nộp vào Lưu trữ lịch sử theo quy định.

  b) Phối hợp, trao đổi với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tổ chức thực hiện giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo kế hoạch.

  II. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIAO NỘP TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ

  Sau khi các cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử và đến thời hạn giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo quy định tại Điều 21 Luật Lưu trữ (thời hạn 10 năm, kể từ năm công việc kết thúc). Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo quy trình tự và thủ tục sau:

  1. Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan, tổ chức.

  2. Đề nghị Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.

  3. Hoàn thiện Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.

  4. Vận chuyển hồ sơ, tài liệu đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố để giao nộp./.

Lượt xem: 3836

Tin khác