Chi tiết tin

 • Về báo cáo kết quả kiểm tra công tác VTLT của Quận 3 [13-07-2016]

  Theo báo cáo kết quả kiểm tra công tác VTLT tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 năm 2016

  Theo Báo cáo số 22/BC-PNV ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Phòng Nội vụ Quận 3 về kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận. Trong năm 2016, Phòng Nội vụ đã Quận 3 tổ chức kiểm tra tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận. Kết quả kiểm tra và các nội dung chủ yếu như sau:

  1. Công tác văn thư

  Về quản lý văn bản đi, đến: Các cơ quan chuyên môn đều lập sổ quản lý văn bản đi, đến; có 10/12 cơ quan quản lý văn bản đi, đến trên máy tính. 12/12 cơ quan xử lý tốt văn bản đi, đến trên mạng LOS.

  Công tác soạn thảo văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Tuy nhiên, còn một số sai sót về kỹ thuật trình bày văn bản.

  12/12 cơ quan chuyên môn sử dụng hộp thư điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông trang bị, có 02 cơ quan không sử dụng hộp thư cá nhân.

  Việc quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Công tác lưu trữ

  Công tác lưu trữ hồ sơ được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, một số phòng, ban không lưu hồ sơ trong hộp, cặp mà lưu trong bìa 03 dây và thùng giấy.

  3. Ưu điểm, hạn chế

  Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; công tác lập hồ sơ được quan tâm và thực hiện khá tốt: Thanh tra quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, xử lý văn bản được tăng cường. Còn một số hạn chế trong việc soạn thảo văn bản về thể thức, kỹ thuật trình bày, thẩm quyền ký…

  Việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học (hồ sơ lưu trữ còn bó gói, chưa để vào hộp theo quy định)./.

  Ngô Thị Mỹ Giang - Phòng QLVTLT

Lượt xem: 3430

Tin khác