Chi tiết tin

  • Quyết định số 266/QĐ-SNV

    V/v thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn Thành phố

    Tập tin đính kèm: 266_qdsnvsigned_k6395iYQ.pdf

Tin khác