Chi tiết tin

  • Tờ trình số 3051/TTr-SNV

    Về báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

    Tập tin đính kèm: 3051ttrsnvsigned_1T2egwJy.pdf

Tin khác