Chi tiết tin

  • Quyết định số 3730/QĐ-SNV

    Quyết định về công bố thủ tục hành chính thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố

    Tập tin đính kèm: 3730_QD.SNV_PsY3Xmif.pdf

Tin khác