Nghiệp vụ VTLT

  • Phúc đáp Thanh tra Sở Xây dựng về giao ký thừa lệnh và quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan [10-08-2016]

    Theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố tại Công văn số 7049/TT ngày 23 tháng 6 năm 2016 về việc có ý kiến đối với Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Thanh tra Sở Xây dựng; Theo đề xuất của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 02 tháng 8 năm 2016, Sở Nội vụ đã phát hành Công văn số 674/SNV-CCVTLT về việc trả lời việc giao ký thừa lệnh và quản lý tài liệu lưu trữ của Thanh tra Sở Xây dựng