Nghiệp vụ VTLT

  • Phúc đáp về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ [11-10-2017]

    Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ Thành phố Chí Minh nhận Công văn của Công ty TNHH Chuyển dọn Toàn Cầu AGS về việc xin ý kiến về dịch vụ lưu trữ và quản lý hồ sơ, dữ liệu; ngày 04 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ phúc đáp tại Công văn số 3993/SNV-CCVTLT về quản lý dịch vụ lưu trữ.