Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 3116/SNV-CCVTLT 31-07-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 2999/SNV-CCVTLT 24-07-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 249/SNV-CCVTLT 20-01-2017 Sở Nội vụ
Tờ trình số 2440/TTr-SNV 16-06-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 2298 /SNV-CCVTLT 09-06-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 5771/QĐ-SNV 13-04-2017 Sở Nội vụ
Báo cáo số 1366/BC-SNV 11-04-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 1365/SNV-CCVTLT 11-04-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 201/SNV-CCVTLT 26-02-2014 Sở Nội vụ
Công văn số 1270/SNV-CCVTLT 03-04-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 5568/QĐ-SNV 04-04-2017 Sở Nội vụ
Báo cáo số 1228/BC-SNV 30-03-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 3730/QĐ-SNV 27-03-2017 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 1001/HD-SNV 16-03-2017 Sở Nội vụ
Thông báo số 828/TB-SNV 07-03-2017 Sở Nội vụ