Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Kế hoạch số 4612/KH-SNV 20-11-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 4537/SNV-CCVTLT 14-11-2017 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 4394/KH-SNV 03-11-2017 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3871/TTr-SNV 27-09-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 3759/SNV-CCVTLT 20-09-2017 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3768/TTr-SNV 21-09-2017 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3769/TTr-SNV 21-09-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 3712/SNV-CCVTLT 18-09-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 3711/SNV-CCVTLT 18-09-2017 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 3674/KH-SNV 13-09-2017 Sở Nội vụ
Báo cáo số 3541/BC-SNV 01-09-2017 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 3457/HD-SNV 25-08-2017 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3280/TTr-SNV 14-08-2017
Công văn số 1499/SNV-CCVTLT 06-05-2016 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3190/TTr-SNV 07-08-2017 Sở Nội vụ