Chi tiết tin

 • Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn Thành phố [15-06-2021]

  Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 266/QĐ-SNV về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn Thành phố.

  1. Tổ Chuyên viên giúp việc gồm các thành viên có tên sau:

  - Ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, Tổ trưởng;

  - Ông Huỳnh Anh Dũng, Trưởng phòng Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Tổ phó;

  - Bà Ngô Lê Phương Đài, Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

  - Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, Thành viên;

  - Ông Ngô Minh Trí, Chuyên viên, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

  - Ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu, Công an Thành phố, Thành viên;

  - Bà Phan Thị Diễm, Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

  - Ông Phan Long Hồ, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ, Thành viên;

  - Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chuyên viên chính, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Thành viên;

  - Ông Trần Thanh Hậu, Chuyên viên, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Thành viên;

  - Ông Nguyễn Ngọc Thái Long, Chuyên viên, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Thành viên;

  - Bà Ngụy Thanh Thảo, Phụ trách Kế toán, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Thành viên.

  2. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên viên giúp việc

  a) Nhiệm vụ:

  - Tham mưu cho Tổ Công tác chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg và Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

  - Nghiên cứu đề xuất Tổ Công tác chỉ đạo các chủ trương, cơ chế chính sách và giải pháp để thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg và Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

  - Giúp Tổ Công tác chỉ đạo theo dõi, kiểm tra thực hiện Đề án; đề xuất hướng xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án;

  - Phối hợp tham mưu, giúp Tổ Công tác chỉ đạo tổ chức sơ kết và xây dựng chương trình công tác; thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm theo mục tiêu của dự án.

  b) Các thành viên của Tổ Chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên do Tổ trưởng Tổ Chuyên viên giúp việc phân công.

  3. Kinh phí hoạt động của Tổ chuyên viên giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành.

  4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên viên giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

  Quyết định 266/QĐ-SNV

            NH

Lượt xem: 2021