Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 281/KH-SNV

    V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố giai đoạn 2018-2022

    Tập tin đính kèm: 281khsnvsigned_MuVLsf9I.pdf

Tin khác