Chi tiết tin

  • Báo cáo số 42/BC-SNV

    Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 42_BC.SNV_05.01.2016_3n0guiev.PDF

Tin khác