Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân Thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ [28-07-2021]

  Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

  Nội dung Quyết định như sau:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminh.city.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lưu trừ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phổ Hồ Chí Minh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Quyết định số 2566/QĐ-UBND

            NH

Lượt xem: 690