Chi tiết tin

 • V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 [31-07-2017]

  Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3116/SNV-CCVTLT về việc xin ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

  Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Công văn số 6396/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

  Để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và gửi về Chi cục Văn thư  - Lưu trữ trước ngày 11 tháng 8 năm 2017, địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7; điện thoại số (08) 37.760.692; số fax (08) 37.760.684 hoặc địa chỉ Email ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố./.

  CV 3116/SNV-CCVTLT

   

Lượt xem: 1424