Chi tiết tin

 • Xin ý kiến dự thảo Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm LTLS Thành phố giai đoạn 2017 - 2022 [11-10-2017]

  Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 4082/SNV-CCVTLT về việc xin ý kiến dự thảo Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm LTLS Thành phố giai đoạn 2017 - 2022.

  Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp;  Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1445/UBND-VX ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố giai đoạn 2017 - 2022.

  Về số liệu tại Phụ lục (kèm theo dự thảo Đề án) do các cơ quan, tổ chức báo cáo chưa đầy đủ, nên thời gian và số lượng tài liệu giao nộp trong dự thảo là dự kiến, đề nghị các cơ quan, tổ chức cần xác định hoặc bổ sung số liệu cụ thể của cơ quan mình và cơ quan trực thuộc (nếu có) để hoàn thiện Đề án.

  Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức góp ý dự thảo Đề án gửi Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 18 tháng 10 năm 2017./. 

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1719