Chi tiết tin

  • Báo cáo số 2710/BC-SNV

    Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020

    Tập tin đính kèm: 2710bcsnvsigned_F5fmlhWG.pdf

Tin khác