Chi tiết tin

  • Hướng dẫn số 3612/HD-SNV

    Một số nội dung về quản lý chứng Chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 3612 HD SNV_BUi0kAJl.pdf

Tin khác