Chi tiết tin

  • Hướng dẫn số 653/HD-SNV

    Một số nội dung của Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức

    Tập tin đính kèm: hd_snv_653_DSO2prIV.pdf

Tin khác