Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 2450/KH-SNV

    V/v tổ chức thực hiện Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022 (năm 2018)

    Tập tin đính kèm: 2450.kh-snv.signed_9norAcvL.pdf

Tin khác