Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 482/KH-SNV

    Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố giai đoạn 2018 - 2022

    Tập tin đính kèm: 482_khsnvsigned_XToaRYne.pdf

Tin khác