Chi tiết tin

  • Tờ trình số 3768/TTr-SNV

    Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020

    Tập tin đính kèm: 3768.ttr-snv.signed_8CWSdife.pdf

Tin khác