Hoạt động VTLT tại các CQ, TC

  • Kế hoạch thu thập, bổ sung tài liệu năm 2016 của Phòng Nội vụ quận Tân Bình [22-06-2016]

    Để việc thu thập, lựa chọn, bổ sung những hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ cho yêu cầu bảo quản; tra tìm, tránh thất lạc; hư hỏng của hồ sơ, tài liệu và đảm bảo bí mật nhà nước, ngày 27 tháng 5 năm 2016, Phòng Nội vụ quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 06/KH-NV về thu thập, bổ sung tài liệu năm 2016