Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 417/CCVTLT-QL 30-12-2022 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 390/BC-CCVTLT 19-12-2022 Chi cục VT- LT
Công văn số 160/CCVTLT-QL 17-06-2022 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 100/KH-CCVTLT 04-04-2022 Chi cục VT- LT
Thông báo số 371A/TB-CCVTLT 07-10-2021 Chi cục VT- LT
Thông báo số 340/TB-CCVTLT 22-09-2021 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 339/KH-CCVTLT 22-09-2021 Chi cục VT- LT
Công văn số 258/CCVTLT-QL 04-08-2021 Chi cục VT- LT
Công văn số 35/CCVTLT-QL 04-02-2021 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 33/KH-CCVTLT 02-02-2021 Chi cục VT- LT
Công văn số 16/CCVTLT-QL 13-01-2021 Bộ KHCN
Công văn số 260/CCVTLT-QL 23-12-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 229/CCVTLT-QL 10-11-2020 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 225/KH-CCVTLT 06-11-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 209/CCVTLT-QL 13-10-2020 Chi cục VT- LT