Công tác quản lý, kiểm tra

 • Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2018 [10-12-2018]

  Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 265/CCVTLT-QL gửi các tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ có đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Thành phố đề nghị báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2018.

 • Hội nghị triển khai quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ [06-10-2017]

  Thực hiện Kế hoạch số 3674/KH-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ về tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa Thành phố Hồ Chí Minh, được sự cho phép của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Hội nghị triển khai quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

 • Phúc đáp Công ty Hai Giang về việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [27-09-2016]

  Theo đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Dịch vụ khoa học Văn thư Lưu trữ Hai Giang tại Công văn số 18/CV ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp tại Công văn số 286/CCVTLT-QL.

 • Đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ [27-07-2016]

  Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3753/SNV-CCVTLT có nội dung gửi đăng thông báo trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động và Báo Tuổi Trẻ để mời các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ và tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV.