Văn bản quy định, hướng dẫn

  • Về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử [15-08-2016]

    Khoản 4, Điều 13 của Luật Lưu trữ, giao Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Trên cơ sở quy định này Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. Trong đó, tại Chương II quy định việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

  • Chức năng về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố [15-08-2016]

    Chức năng về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố là chức năng, nhiêm vụ mới bổ sung cho Sở Nội vụ tại Điểm b, Khoản 13, Điều 2, Chương I Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.